Fundusze Unijne

Nie od dziś wiadomo, że rozwijanie własnego biznesu nie jest możliwe bez inwestycji. Inwestować musimy nie tylko swój czas, ale przede wszystkim pieniądze.
W jaki sposób my się rozwijamy?

Czytaj dalej

Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego na skalę światową produktu w postaci wielowarstwowej folii moletowanej”

Krótki opis projektu.

– cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac badawczo – rozwojowych, które doprowadziły do zgłoszenia patentowego na wynalazek: moletowana wielowarstwowa folia poliolefinowa na przekładki antyadhezyjne oraz sposób jej wytwarzania i linia technologiczna do realizacji tego sposobu. W oparciu o to Wnioskodawca rozpocznie produkcję i sprzedaż na rynek innowacyjny produkt, o zmniejszonej grubości, cieńszy, przewyższający obecnie dostępne rozwiązania oferowane na rynku światowym. W nowym produkcie nastąpi też zmniejszenie masy polietylenowego odpadu poprodukcyjnego na przekładki antyadhezyjne. Projekt przyczyni się do realizacji celów Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– planowane efekty:  Efektem wprowadzonej innowacji, będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego innowacyjnego produktu: moletowanej wielowarstwowej folii poliolefinowej na przekładki antyadhezyjne oraz sposób jej wytwarzania wraz linią technologiczną. Zastosowana technologia przyczyni się nie tylko do oszczędności u producenta, ale dodatkowo przyniesie ekonomiczne i ekologiczne korzyści zarówno u odbiorców/kontrahentów, oraz zaspokoi potrzebę dbałości o środowisko naturalne. Finalnym efektem będzie również ograniczenie materiałochłonności w przedsiębiorstwie. Zostaną utworzone nowe miejsca pracy poprzez zatrudnienie specjalistów do obsługi zakupywanych maszyn. Ponadto Spółka zwiększy swoją konkurencyjność i udział w rynku folii moletowanej. Zakłada się, iż realizacja przedmiotowego projektu, przełoży się na większą zdolność pozyskiwania nowych zagranicznych rynków zbytu.

Projekt będzie realizowany w okresie od 7 maja 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.

– całkowitą wartość projektu: 18 511 500,00 PLN

– wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 6 772 500,00 PLN (45% wydatków kwalifikowanych)

Projekt: „Wdrożenie do produkcji folii zadrukowanej wzbogaconej dodatkami biobójczymi”

Krótki opis projektu.

– cele projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego produktu do produkcji folii polipropylenowej jednoosiowo orientowanej (OPP) zadrukowanej wzbogaconej dodatkami biobójczymi. Projekt przyczyni się do realizacji celów Działania 3.3 Innowacje w MŚP – Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R), poprzez wdrażaną innowację, co z kolei przełoży się na poprawę konkurencyjności firmy na krajowym rynku opakowaniowym i doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia. Powstanie nowego produktu opakowaniowego, jest wynikiem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

– planowane efekty:  Wprowadzana innowacja, poszerzy obecną ofertę sprzedażową i produktową firmy o nowy innowacyjny produkt a tym samym zwiększy udział w strukturze przychodów przedsiębiorstwa, zwiększy udział w rynku w opakowaniach do żywności w tym do owoców i warzyw. Ponadto powstanie produkt wysokiej jakości dla odbiorcy i konsumenta końcowego (aspekt zdrowotny), który będzie wpływał na ograniczanie skutków negatywnych dla środowiska. Najważniejszym zakresem innowacyjności tego projektu jest poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Projekt będzie realizowany w jednym etapie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

– całkowitą wartość projektu: 9 852 300,00 PLN

– wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 600 000,00 PLN (45% wydatków kwalifikowanych)

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ELA Wyrób Folii i Opakowań”

Krótki opis projektu.

– cele projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności Przedsiębiorstwa ELA Wyrób Folii i Opakowań Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Projekt przyczyni się do realizacji celów Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie oferty produktowej na szeroki rynek zagraniczny. Jest ukierunkowany na pozyskanie partnerów handlowych i nabywców finalnych na wybranych rynkach docelowych, w szczególności Niemieckim, Wielkiej Brytanii, Rosji i Ukrainy, jak również na zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz promocje wizerunku i marki Firmy ELA na arenie międzynarodowej. Podstawowym celem projektu jest intensyfikacja dotychczasowej ekspansji eksportowej, co automatycznie zwiększy udział eksportu w ogólnej sprzedaży Firmy. Kolejnym celem jest zaoferowanie na rynku zagranicznym innowacyjnych, wysoce specjalistycznych opakowań z folii polietylenowej. Projekt wspiera również promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

– planowane efekty:  Dzięki projektowi wzrosną możliwości zdobywania i pogłębienia wiedzy o rozwoju trendów na międzynarodowym rynku opakowaniowym, oraz weryfikacja podmiotów konkurencyjnych i ich oferty. Projekt jest realizowany w okresie od 29 lipca 2016 do 30 października 2018.

– całkowitą wartość projektu: 457 929,00 PLN

– wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 170 445,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa beneficjenta: „ELA” Wyrób Folii i Opakowań Elżbieta Laskus
Wartość projektu: 7 011 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 800 000,00 PLN
Okres realizacji: 2011-2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z WYKORZYSTANIEM NANO DODATKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE „ELA”

Opis inwestycji:

Realizacja inwestycji przez przedsiębiorstwo „ELA” polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania folii polietylenowej z jednoczesnym wykorzystaniem nano dodatków, montmorylonitu oraz nano srebra, prowadzącej do powstania nowych produktów na rynku opakowań: folia PE z nano srebrem i montmorylonitem nawinięta na roli, woreczki rolowane do automatycznego pakowania owoców i warzyw oraz folia laminat do pakowania różnych artykułów spożywczych. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii z nano dodatkami ma wprowadzić nową jakość opakowań z folii PE, nowe właściwości bakteriobójcze foli PE przedłużające świeżość produktów spożywczych oraz zwiększyć pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa „ELA” na rynku krajowym i zagranicznym producentów folii polietylenowych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa beneficjenta: „ELA” Wyrób Folii i Opakowań Elżbieta Laskus
Wartość projektu: 7 888 229,05 PLN
Udział Unii Europejskiej: 3 000 000,00 PLN
Okres realizacji: 2013-2014

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
URUCHOMIENIE NOWEJ PRODUKCJI FOLII PP i PE Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W FIRMIE „ELA”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej nowej innowacyjnej technologii wytwarzania folii polietylenowej i polipropylenowej z jednoczesnym wykorzystaniem substancji bioaktywnych w postaci proszkowej wraz z technologią zamknij – otwórz, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Po wdrożeniu przedmiotowej technologii w firmie „ELA” zostanie uruchomiona produkcja nowych produktów, którymi będą: laminaty z zawartością dodatków bioaktywnych, laminaty z zawartością dodatków bioaktywnych i foli zamknij – otwórz, torebki „wickiety” do pakowania warzyw/owoców na bazie foli z substancjami bioaktywnymi, folia perforowana biobójcza do automatycznego pakowania ziemniaków, folia zamknij-otwórz do laminacji, powstaną innowacyjne wysoko jakościowe produkty chroniące zapakowaną żywność przed największym zagrożeniem zdrowotnym i trwałościowym jakim są drobnoustroje. Powstaną produkty wykorzystywane do pakowania towarów masowych w szczególności żywności, które spełniają wysokie bezpieczeństwo pakowanych produktów oraz oczekiwania konsumentów.

Nowa technologia produkcji opakowań wdrażana w przedsiębiorstwie ELA zapewni dzięki substancjom bioaktywnym skuteczniejszą ochronę przed namnażaniem się drobnoustrojów w zapakowanej żywności. Substancje bioaktywne posiadają właściwości biobójcze i szybciej zapobiegają rozwojowi mikroflory, powodującej psucie się zapakowanego produktu żywnościowego. Spowodują też wzrost właściwości mechanicznych, barierowych, przetwórczych, użytkowych i biologicznych folii, a system zamknij – otwórz pozwoli dodatkowo przedłużyć świeżość zapakowanej żywności.

Wdrożenie projektu w okresie od 15.07.2013 do 30.09.2014.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Skontaktuj się z naszym doradcą!

+48 (22) 789 75 67
marketing@elafolie.pl

Wyślij zapytanie